Om TSTgruppen

Affärsidé

TSTgruppen projekterar och installerar tekniska miljö- och energieffektiva helhetslösningar inom el, larm, säkerhet, nätverk, fiber, kabel-TV, automation och kommersiella kök- och tvättstugeutrustningar.

Hög servicegrad som ger mervärde för dig som kund är vårt absoluta mål. Du ska känna att kvaliteten på den tjänst du köpt och på det arbete vi utfört är likt den du förväntade dig vid beställning.

Vi strävar efter att vara en ansvarstagande samhällsbyggare vilket speglas både genom aktivt miljötänk och ett trivsamt arbetsklimat. Att vara en attraktiv arbetsgivare som ger våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar för utveckling och trivsel är en av TSTgruppens grundpelare.

Snabba fakta

  • Omsättning: ca 100 milj.kr.
  • Vi finns i Sandviken, Gävle, Falun och Borlänge.
  • Antal anställda: ca 80
  • TSTgruppen bildades 2001 och innehar AAA-rating och UC ackreditering
  • Vi innehar samtliga nödvändiga certifieringar och ackrediteringar

Vision

Sedan 20 år tillbaka har TSTgruppen varit ett företag där framåtanda varit ett signum. En del av drivkraften har varit att satsa på våra medarbetare. Möjligheten till personlig utveckling och förmånen att som företag växa och hälsa nya kollegor välkomna har varit en viktig del i vår rörelse framåt. Vi tror att ett hållbart samhälle, arbetsliv och miljö skapas av och genom människor. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och ett naturligt val för dig som drivs av nyfikenhet och kontinuerligt lärande i vardagen, oavsett ålder och var du befinner dig i arbetslivet.

Självklart vill vi även vara kundens första val för tjänster inom el, larm, IT och service i Sandviken, Gävle, Dalarna och Norra Uppland. Vår förhoppning är att långsiktiga kundrelationer och hög kundservice ska göra oss till en trygg samarbetspartner.

Strategiska fokusområden

I ett samhälle som snabbt elektrifieras och digitaliseras vill vi stå i framkant och ta ett långsiktigt ansvar. Som en del i detta investerar TSTgruppen i rekrytering och utveckling för att både dagens och morgondagens medarbetare ska ha den kompetens som krävs för att hålla samhället i drift. Kompetent personal är nyckeln för att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service. Gedigen erfarenhet av branschen, certifiering och ackreditering säkerställer att våra uppdrag inom bland annat elinstallationer, service och IT blir professionellt utförda. Vår bredd och storlek ger möjligheten att erbjuda kunder kompletta lösningar samtidigt som våra medarbetare ges möjligheten att utvecklas utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller effektivitet.

Kärnvärden

Våra kärnvärden är kopplade till vår affärsidé och strategi – ett långsiktigt åtagande. En vägledning hur TSTgruppen ska utvecklas.

Affärer handlar om möten mellan människor. Genom att vara lyhörd i alla våra kundmöten kan vi förstå vilka önskemål och behov som finns. Genom att aktivt lyssna på kunden kan vi leverera förväntad kvalitet och service.

Servicekänsla, lyhördhet och ansvar är självklara begrepp i vårt dagliga arbete med kunder. Ett trevligt och professionellt bemötande skapar enligt oss trygghet hos både kund och medarbetare. För att ligga i framkant, och för att bredda vår redan stora branscherfarenhet, investerar vi ständigt i rekrytering. Att vi har de certifieringar och ackrediteringar som krävs och att vår personal har rätt kunskap är en självklarhet för både din och vår trygghet.

Att vara professionell skapar trygghet både för kunden och för medarbetarna. Servicekänsla, lyhördhet och ansvar är självklara begrepp i vårt dagliga arbete. Vi investerar ständigt i rekrytering och utbildning för att ligga i framkant och bredda vår redan gedigna branscherfarenhet. Att vi har de certifieringar och ackrediteringar som krävs är en självklarhet för både din och vår trygghet. 

Att leverera tjänster och varor som uppfyller kundens krav är kvalitet för oss. Genom regelbunden information och utbildning uppgraderas hela tiden kompetensen hos våra tekniker och genom interna kvalitetsrevisioner kan vi identifiera och eliminera eventuella brister. 

För oss handlar kvalitet om att leverera tjänster och varor som uppfyller våra kunders krav. Kvalitet handlar även om inlevelse, att förstå kunden, och leverera lösningar precis som vi själva önskar få det. Vi arbetar systematiskt med våra leverantörer i kvalitetsfrågor.

Vi vill vara en föregångare inom miljö och hållbarhet. Som en del i detta ställer vi höga krav på våra leverantörer och gör löpande miljöbedömningar för att minimera risken för miljöpåverkan och olyckor. Vi har alltid en miljöplan att följa. Dessutom har vår personal kunskapen att säkerställa att den miljölagstiftning som är aktuell i verksamheten följs. 

CERTIFIERING

Miljö-, ledning- och kvalitetscertifierade

TSTgruppen är certifierade enligt ISO i vårt arbete att utveckla och förbättra verksamheten. Vi är mycket stolta över våra certifieringar som vi ständigt jobbar för att efterleva.

ISO 9001 – Certifieringen innebär att TSTgruppen har ett kvalitetsledningssystem som beskriver hur verksamheten förbättras för att möta kundernas behov baserat på principer som till exempel kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang och förbättring.

ISO 14001 – Certifieringen baseras på ett aktivt miljöarbete i form av bland annat effektiviserad energianvändning och minskad användning av resurser. TSTgruppen har ett hållbart utvecklingstänk och jobbar för att tjänster och produkter ska ta hänsyn till livscykelperspektivet.

ISO 45001 – Certifieringen säkerställer att TSTgruppen kan skapa ett ramverk för arbetsmiljöarbetet och därmed bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser där risken för arbetsrelaterade skador och ohälsa förhindras och där affärsrelationerna stärks.

IN Q

Genom att följa rutiner, mallar och checklistor kanvi erbjuda och leverera arbeten av hög klass. TSTgruppen arbetar efter IN Q Ledningssystem som är ett branschanpassat kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på installatörernas kravdokument utifrån ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Systemet säkerställer att du som kund alltid får det du efterfrågar.

Historia

Företaget startades av Manfred, Håkan, Leif och Per år 2001, men då under namnet Tele & Sat Teknik AB. Med ett fåtal anställda drev ägarna verksamheten i fyra år tills de äntligen kunde ta det stora steget framåt och växa. Inte nog med att de nu kunde dubbla antalet anställda från sju till fjorton personer, de var även stora nog att kunna etablera sig i Falun. Kort därefter kunde även Gävle bockas av då man 2006 etablerade sig även där.

Nyfikenhet och djärvhet drev ägarna som trots det växande ansvaret och att verksamheten blivit mer komplex sedan man börjat driva den på tre ställen samtidigt, inte drog sig för vidareutveckling och en fortsatt resa. Och vilken resa det blivit.

2012 bytte företaget namn till TSTgruppen och kort därefter, 2013, flyttade man till nya större lokaler på Sandvik när både kundrelationen där och verksamheten växte. 2018 öppnades en filial i Ludvika och i samma veva flyttades verksamheten i Gävle till större lokaler.

2019 passerade TSTgruppen 80 anställda och 100 miljoner kronor i omsättning.

Sedan starten har vi varit med om finanskris, hög- och lågkonjunktur och nu senast en pandemi. Vi känner stor stolthet över vår historia och över den uthålliga resa som ägare tillsammans med anställda gjort. Och än är den långtifrån över.

KONTAKT

Har du frågor eller vill anlita oss?

Hör av dig!

Skicka meddelande

Kundfokus

Affärer handlar om möten mellan människor.

Att vara lyhörd i våra möten med kunden - lyssna och förstå kundens önskemål och behov samt att leverera förväntad kvalitet och service.

Professionell

Att vara professionell skapar tydlighet och trygghet. Trygghet för kunden och för medarbetarna.

Vi har bred och gedigen branscherfarenhet, för att alltid ligga i framkant investerar vi i rekrytering och utbildning. Service känsla, lyhördhet och ansvar är begrepp som är självklara i vårt dagliga arbete. Att vi sedan har de certifieringar och ackrediteringar som krävs är en självklarhet.

Kvalitet

För oss handlar kvalitet om att leverera tjänster och varor som uppfyller våra kunders krav. Kvalitet handlar även om inlevelse, att förstå kunden, och leverera lösningar precis som vi själva önskar få det.

Vi arbetar systematiskt med våra leverantörer i kvalitetsfrågor.

Genom regelbunden information och utbildning uppgraderas metodiskt kompetensen hos våra tekniker i kvalitetsarbetet och vi utför regelbundet interna kvalitetsrevisioner med fokus på att identifiera och eliminera eventuella brister.

Miljö

Vi vill vara en föregångare inom miljöområdet.

Vår personal har den nödvändiga kunskapen att hantera samtliga, i verksamheten, förekommande miljöfrågor. Vår personal är kunnig i miljöfrågor och följer gällande miljölagstiftning inom sitt verksamhetsområde för att säkerställa vårt åtagande.

Vi har högt ställda miljökrav på alla våra leverantörer. Vi gör aktivt miljöbedömningar i våra uppdrag för att därmed minska risken för påverkan på miljön eller olyckor, i enlighet med utarbetad miljöplan.