Skip to the content

Besiktning av privata bostäder

När du köper hus eller bygger nytt är det viktigt att kontrollera husets elinstallationer. En felaktig installation kan innebära stora risker. Som ägare är det du som är ansvarig för att elanläggningen uppfyller gällande lagstiftning.

 

Du bör kontrollera din el genom att låta göra en elbesiktning. I en elbesiktning kontrolleras bland annat om elinstallationerna är fackmannamässigt utförda och rätt underhållna.

Vi besiktigar även flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, kontor, butiker mm.

 

Husägaren ansvarig

Som husägare är du ansvarig för att elanläggningen uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Om en brand eller annan olycka inträffar som beror på bristfälliga eller gamla elinstallationer riskerar du få nedsatt försäkringsbelopp.

Våra elbesiktningar utförs av Revicon Elkonsult AB (556774-6671), auktoriserad elbesiktningsingenjör av Brandskyddsföreningen och Elektriska Nämnden.

 

Pris för elbesiktning samt dokumentation är 4 500 kr

Vid en elbesiktningen utförd av TSTgruppens elbesiktningsingenjör kontrolleras följande:

 • Funktionstest av jordfelsbrytare
 • Kontroll av jordfelsbrytarens brytgräns samt bryttider
 • Elsäkerhet i köket.
 • Huvud och gruppcentraler
 • Att elinstallationerna är utförda efter gällande regelverk vid tid för installationen
 • Ledningar, kabeldragningar
 • Eluttag och strömbrytare
 • Utebelysningar
 • Belastningsfördelning
 • Allmän elstandard
 • Kontroll av utlösningsvillkor på säkringar (Utlösningsvillkoret är beräkningen att säkringen löser ut inom rätt tid, inte minst att den löser ut överhuvudtaget. För lång utlösningstid på säkringen kan uppkomma om förimpedansen är för hög. Vilket bl.a. innebär brandfara)
 • Termografering av elanläggningen
 • Kontrollering om elcentralen har en uppdaterad och gällande gruppförteckning (Gruppförteckningen förklarar vad varje säkring ”matar” och i vilket område/rum du hittar felet om en säkring löst ut)
 • Vi utför även Lux-mätning (ljusstyrka) om så önskas


Efter besiktning utfärdas ett protokoll på ev. anmärkningar och föreslagna åtgärder. Det medföljer även ett protokoll på samtliga utförda mätningar samt vilka instrument som använts.

Revisionsbesiktning av elanläggning

Information

Försäkringsbolagen ställer krav på revisionsbesiktning av vissa anläggningar. Revisionsbesiktningen ska utföras av en besiktningsingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden för att identifiera risker i försäkringstagarens elanläggning. Elektriska Nämnden är försäkringsbolagens organ för elsäkerhet.
 

Tillvägagångssätt

Efter försäkringsgivarens anmälan om besiktningsplikt aviserar Elektriska Nämnden om kontroll av din elanläggning. Som försäkringstagare ska du välja en auktoriserad besiktningsingenjör i Elektriska Nämndens webbbaseraden objektsregister EN2010. Kontrollen utförs enligt Elektriska Nämndens anvisningar.

Systemet bevakar att kontrollen utförs och att fel och brister åtgärdas.

 

Har du fått avisering om revisionsbesiktning?

Gör så här:

 • Logga in i Elektriska Nämndens webbsystem EN2010 enligt anvisning i avisering
 • Bekräfta aviseringen
 • Välj en uppdragstagare/besiktningsingenjör
 • Förfrågan kommer nu att skickas till vald besiktningsingenjör

 

Det är vårt dotterbolag Revicon Elkonsult AB (556774-6671) som utför revisionsbesiktningarna. Kontakta Mikael Bleckert, auktoriserad elbesiktningsingenjör, på 076-809 98 33 eller mikael.bleckert@tstgruppen.se för kostnadsförslag eller rådgivning inför en revisionsbesiktning.