Vision

TST gruppen ska vara kundens första val, uppskattat för sina helhetslösningar.

Vår vision är att utveckla TST gruppen till att bli ett av de ledande företagen inom vårt geografiska verksamhetsområde som utför installationer och service inom el-, tele-, data-, kabel tv-, automation-, storkök och larm/säkerhet.

Med ständiga förbättringar och helhetssyn på företagets verksamhet är vår ambition att vara ett föredöme på marknader där vi finns.

För att vi internt ska bli starkare och kunna behålla men även öka vår konkurrenskraft och förtroendet på marknaden krävs att vi bygger upp långsiktiga kundrelationer, vilket vi bäst gör med hög kundservice, kvalificerade medarbetare samt genom att vi inför och tillämpar ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Kvalitet och miljö har alltid varit en ledstjärna för vårt företag. Men för att uppnå ett ledningssystem med enkla och klara rutiner, mallar och checklistor, som tillgodoser medarbetarnas möjligheter till bättre resultat och effektivare arbete, krävs utbildning och hög kompetens i kvalitetsledning men också i arbetsmiljö- och miljöledning. Vi ska även ta hänsyn till våra kunders nuvarande och kommande krav och önskemål, vilket kan påverka vår utveckling av verksamheten.